Esam samverkar för hållbarhet

Samverkan är en viktig nyckel i arbetet med hållbar utveckling. Vi behöver vara många som arbetar med hållbar utveckling för att åstadkomma förändring i snabbare takt. I våra nätverk finns det mycket handlingskraft, resurser och kompetens som också driver hållbarhetsfrågor i olika perspektiv.

AVM Affärsverkstan

Esam är medlemmar i AVM affärsverkstan, både i Stockholm och i Umeå. AVM är en plattform där företagare, organisationer och entreprenörer träffas och knyta kontakter.  Esam uppskattar ett nätverk som har både fokus på goda affärsmöjligheter i kombination med en mötesmiljö med människor i fokus.

BioFuel Region

Esams medverkan i BioFuel Region är ett exempel på hur vi arbetar med helhetssyn och hållbara processer. Vår roll är att mobilisera, engagera och aktivera utvecklingskrafter inom regionen samt befrämja samverkan mellan kommuner och det lokala/regionala näringslivet. Läs mer på: BioFuel Regions webplats

Cleantech Högdalen

Cleantech Högdalen is a new business development platform in Stockholm created in order to support the internationalisation of Swedish innovative technologies in the fields of waste management, recycling and energy. Läs mer på: Cleantech Högdalens webplats

Cradle Net

CradleNet är ett svenskt nätverk som arbetar för att främja och sprida information om cirkulär ekonomi. CradleNet organiserar bland annat seminarier och mingel med cirkulära teman. Medlemmar är företag och privatpersoner som arbetar med eller för en cirkulär ekonomi: formgivare, producenter, kemister, arkitekter, hållbarhetskonsulter med flera. Läs mer på: Cradle Nets webbplats

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande samlar och koordinerar vi hela branschen i Umeåregionen, i syfte att stärka kompetens och arbetsmodeller för att bli världsledande i byggande och förvaltande och i kallt klimat. Detta innebär att vi planerar och genomför utvecklingsinsatser, kartlägger behov och möjligheter och ser till att det händer. Vi bygger plattformen och ser till att vi tillsammans uppnår målet. Läs mer på: Nätverket för hållbart byggande. För mer information: kontakta Michael Jalmby.

Nätverket för hållbart näringsliv (NMC)

Nätverket för hållbart näringsliv (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har ca 270 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting. Läs mer på: NMCs webbplats

Social Venture Network

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, är ett in­ter­na­tio­nellt nät­verk som ar­be­tar för lång­sik­tig håll­bar­het i af­fä­rer och verk­sam­he­ter. Med­lem­mar­na är fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar lo­kalt i var­je land med frå­gor om god etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar. Läs mer på: SVN:s webbplats

Stockholms klimatpakt

Stockholms klimatpakt är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden. Läs mer på: Klimatpaktens webplats

Stockholm Cleantech

Stockholm Cleantech är att samarbete och samverkan öppnar nya möjligheter till affärer för miljöteknikföretagen i regionen. Genom att skapa relevanta samlingspunkter erbjuder Stockholm Cleantech något till både företag i branschen och de organisationer som jobbar med dem. Läs mer på: Stockholm Cleantechs webplats

Sustainable Sweden

Sustainable Sweden är en politiskt obunden organisation som arbetar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Esam har varit med i grundandet av Sustainable Sweden och sedan 1996 anordnat internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på hållbarhetsområdet via organisationen. Läs mer på: Sustainable Swedens websida