Vi vill gärna dela med oss av vårt DNA därför att det är en framgångsfaktor och något vi är stolta över. Vi är inget vanligt konsultbolag. Vi var bland de första i Sverige att skapa en innovativ företagsform och sedan 2007 är ingen längre anställd på Esam AB.

Kultur

Vår kultur baseras på en övertygelse om hållbar utveckling är den enda vägen.
Alla konsulter jobbar mot Esams gemensamma vision dagligen i varje uppdrag. Små, små
steg framåt i vardagen leder till en bättre planet för både djur, natur och människor.

Vi jobbar ständigt med vår värdegrund där våra värdeord hållbarhet/systemsyn, delaktighet, transparens, glädje och professionalism. Vi har brutit ner våra värdeord i beteenden som vi utgår från både internt och extern och följer upp regelbundet.

Nedan är ett exempel utifrån värdeordet professionalism:

Vi har ett demokratiskt sätt att styra företaget

Vi har en valprocess där man väljer intern styrelse som sedan sitter på ett förordnande under en period.

Esams styrelse består av: Lars Bolling, ledamot
David Sandén, VD
Maria Blechingberg, ledamot
Kommunikationsansvarig: Jessica Dymén

Bolaget Esam AB finns för oss som tillsammans utgör Esam. Vi mäter våra projekt i planetnytta, kundnytta och konsultnytta och vi mäter framgång genom Happy Esam Index.

Under året sker verksamhetsutveckling och förbättring löpande i form av gemensamma arbetsmöten digitalt där alla som vill och kan har möjlighet att delta.

Vi genomför regelbundna kompetenshöjande aktiviteter där alla konsulter bjuds in att delta. Det kan vara studiebesök, föreläsningar eller att vi delar intern kompetens.

Esam AB ska ha en låg omsättning då bolaget står för den gemensamma infrastrukturen, till exempel kundavtal, kvalitetsstyrning, ledningsfunktioner, marknadsföring, varumärke, kompetensutveckling och affärsutveckling. Våra konsulter är helt autonoma och lönsamheten ska ligga hos paraplybolagen.

Vi kvalitetssäkrar uppdragen och leverans till kund enligt gemensamma processer och rutiner. Esam är certifierade i enlighet med ISO9001 och 140001.

Arbetsmiljö

Föräldraskap, privata förutsättningar och balans mellan arbete och fritid respekteras vilket innebär att alla inte arbetar heltid.

Respektive paraplybolag ansvarar för arbetsmiljö enligt lagar och författningar, säkerställer tjänstepension och ekonomisk trygghet.

En gång årligen följs paraplybolagsnytta och paraplybolagstrivsel upp i ett antal interna dialoger. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är punkter på våra interna agendor.