Ledningssystem för miljö ISO 14001

Esam finns som stöd för organisationer som vill införa ett effektivt ledningssystem och ger råd kring lämplig nivå med kunden, medarbetarna och miljön i siktet. Grundprincipen är att ledningssystemet ska vara enkelt och verksamhetsstödjande och samtidigt uppfylla kraven i ISO-standarden. Det räcker inte enbart med att skriva och dokumentera rutiner. Arbetet med att införa ledningssystemet är en iterativ process där beskrivning, inventering och framtagning av dokumentation sker parallellt med implementering i en intern lärprocess.

I oktober/november 2015 uppdaterades ISO-standarderna 9001 och 14001. De nya versionerna är mer anpassade för tjänsteföretag och har ökad fokus på ledningens ansvar, risk- och möjlighetsanalys, processer och prestanda. Arbetssättet för standarderna har samma utgångspunkt och det är en fördel att integrera arbetet och införa ett så kallat ledningssystem.

ISO14001:2015 stödjer verksamheter som medvetet vill arbeta för att minska sin påverkan på miljön. I takt med att omvärlden ställer högre krav gällande miljöarbete och andra hållbarhetsfrågor, ställs ökade krav på miljöanpassade produkter, koll på leverantörsleden och förbättringsarbete ur miljösynpunkt. Standarden hjälper organisationer och företag att definiera sina miljöaspekter och arbeta kontinuerligt med mål och handlingsplaner för att förbättra sina ekologiska fotavtryck.

Esam ligger i framkant

Esam började arbeta med de nya standarderna på ett tidigt stadium och har utvecklat bra rutiner, mallar och exempel som stort antal företag har börjat använda i övergången från den gamla till de nya versionerna av standarderna. Esam har dessutom varit stöd för uppbyggnad och nycertifiering för flertalet nya kunder sedan de nya versionerna publicerades.

Våra tjänster:

  • Analyser – Nuläges-, GAP-, Väsentlighetsanalyser
  • Ledningsseminarier
  • Coachning och stöd vid införande av alla steg
  • Utbildningar
  • Nya ISO 14001, ledningssystem för miljö
  • Internrevisioner

Vill du veta mer?

Kontakta:

Susanne Eriksson: susanne.eriksson(at)esam.se, Tfn: 070-994 92 01
Hans Bredberg: hans.bredberg(at)esam.se, Tfn: 070-610 63 73
Sara Ekenstedt: sara.ekenstedt(at)esam.se, Tfn: 070-238 10 85
Björn Malmhagen: bjorn.malmhagen(at)esam.se, Tfn: 070-333 94 99
Angéla Ekman – Nätt: angela.ekman-natt(at)esam.se, Tfn: 0731-824425
David Sandén: david.sanden(at)esam.se, Tfn: 070-3904092
Maria Blechingberg: maria.blechingberg(at)esam.se, Tfn: 070-240 01 82
Jessica Dymén: jessica.dymen (at)esam.se, Tfn: 070- 306 00 28